Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, danh sách thí sinh không đạt yêu cầu

Hội đồng tuyển dụng viên chức 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Căn cứ vào kết quả đánh giá Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của Ban kiểm tra phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Hôi đồng tuyển dụng viên chức 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thông báo danh sách thí sinh có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

 

Các thông báo khác