Giới thiệu chung

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Fund, viết tắt là NATIF)

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập theo các Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 5-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi chung là Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Mục đích hoạt động của Quỹ

 • Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ được khuyến khích theo Luật Chuyển giao công nghệ.
 • Thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 • Hỗ trợ ươm tạo công nghệ; ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giải mã công nghệ.
 • Hỗ trợ đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ việc chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ

 • Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, các khoản góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 • Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch trung hạn của Quỹ; ban hành các quy định cụ thể phục vụ cho hoạt động của Quỹ.
 • Tổ chức xét chọn nhiệm vụ, dự án để Quỹ hỗ trợ tài chính. Xây dựng quy định về hỗ trợ tài chính và quyết định mức hỗ trợ tài chính một cách minh bạch; kiểm tra, quản lý quá trình triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án được Quỹ hỗ trợ tài chính.
 • Đình chỉ việc hỗ trợ tài chính hoặc thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, dự án vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ; giải quyết các khiếu nại; khởi kiện đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm hợp đồng và cam kết với Quỹ theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước giao và các nguồn lực khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật.
 • Quản lý tổ chức và cán bộ của Quỹ theo quy định của pháp luật; được vận dụng cơ chế tài chính, tiền lương như doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quỹ theo quy định của pháp luật.
 • Được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại và sử dụng phần lãi tiền gửi nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ.
 • Hỗ trợ vốn cho các nhiệm vụ, dự án của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Quỹ.