Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

TỔNG QUAN

SỨ MỆNH

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Foundation, viết tắt là NATIF) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn (gọi chung là hỗ trợ tài chính) cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Quỹ NATIF được thành lập theo các Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và được điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Quỹ NATIF hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

1. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ được khuyến khích chuyển giao quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ.

2. Thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

3. Hỗ trợ ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giải mã công nghệ.

4. Hỗ trợ đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ việc chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Cho vay ưu đãi gián tiếp (thông qua các ngân hàng thương mại); Cho vay ưu đãi trực tiếp

2. Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao

3. Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, hoàn trả được một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng.

5. Hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước về đổi mới công nghệ.

6. Bảo lãnh để vay vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư thực hiện các dự án thương mại hóa công nghệ sau khi được phát triển trong Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác phục vụ các chương trình ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội.

7. Tiếp nhận nguồn tài trợ, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, trong nước và ngoài nước dành cho Quỹ.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

2011 – 2015

 • Thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011
 • Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03/7/2013
 • Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia theo Thông tư 06/2014/TT-BKHCN ngày 25/4/2014
 • Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia theo Thông tư liên tịch 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014.
 • Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL), Cơ quan điều hành Quỹ.

2015- 2018

 • Thành lập Ban Kiểm soát Quỹ
 • Xây dựng trang Web, hệ thống quản lý dự án, nhiệm vụ đổi mới công nghệ
 • Tổ chức nhận hồ sơ, xem xét tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

2018 – 2021

 • Đánh giá 03 năm tổ chức và hoạt động Quỹ (2015 – 2017)
 • Triển khai cập nhật, sửa đổi điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ

2021- 2025

 • Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng chính phủ
 • Ban hành 03 Thông tư, 15 Quyết định cấp Bộ Khoa học và Công nghệ, 37 Quyết định cấp Hội đồng quản lý và 27 Quyết định của Cơ quan điều hành Quỹ.
 • Tổ chức thực hiện cho vay ưu đãi gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại
 • Thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN giao
 • Thực hiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ
 • Thực hiện các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế
 • Tiếp nhận viện trợ, đóng góp phục vụ đổi mới công nghệ

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ qua các thời kỳ

 • Ông Hoàng Văn Phong – Chủ tịch HĐQL Quỹ giai đoạn 2011 – 2017
 • Ông Trần Văn Tùng – Chủ tịch HĐQL Quỹ giai đoạn 2017 – 2023
 • Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQL Quỹ giai đoạn 2023 – nay

Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ qua các thời kỳ

 • Ông Đỗ Văn Lộc – Giám đốc Quỹ giai đoạn 2011 – 2016
 • Ông Nguyễn Đình Bình – Giám đốc Quỹ giai đoạn 2016 – 2023
 • Ông Nguyễn Thế Ích – Phó Giám đốc phụ trách Quỹ giai đoạn 2023 – nay