Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ƯU ĐÃI

  1. ĐIỀU KIỆN VAY VỐN GIÁN TIẾP

a) Doanh nghiệp có dự án với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đáp ứng mục đích hoạt động của Quỹ quy định tại Điều 3 Điều lệ Quỹ.

b) Doanh nghiệp thực hiện các dự án quy định tại Khoản 1, Điều 14 Điều lệ Quỹ.

c) Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có đủ nguồn lực để thực hiện dự án và đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án; Có khả năng tài chính để trả nợ, đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan; Tại thời điểm đề nghị vay vốn, doanh nghiệp không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và nợ thuế 01 năm trở lên theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp nợ thuế do nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

d) Dự án phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, được Quỹ thẩm định, đánh giá là khả thi có khả năng hoàn trả nợ vay.

đ) Ngân hàng chấp nhận cho vay và đáp ứng các thỏa thuận với Quỹ.

e) Đồng tiền cho vay, trả nợ là đồng Việt Nam.

2. NGUYÊN TẮC CHO VAY GIÁN TIẾP

a) Hội đồng Quản lý Quỹ ban hành tiêu chí và quyết định lựa chọn một số ngân hàng thương mại (sau đây gọi tắt là ngân hàng) để ký thỏa thuận cho vay gián tiếp trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ.

b) Ngân hàng áp dụng quy định pháp luật về hoạt động vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính để tiếp nhận vốn từ Quỹ.

c) Ngân hàng tự thẩm định, quyết định cho vay đối với doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14 Điều lệ Quỹ và chịu trách nhiệm rủi ro về quyết định cho vay.

d) Ngân hàng chịu trách nhiệm trả đầy đủ nợ gốc và lãi cho vay gián tiếp cho Quỹ đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ.

3. LÃI SUẤT, MỨC, THỜI HẠN VÀ PHÍ CHO VAY GIÁN TIẾP

a) Lãi suất cho vay trực tiếp của Quỹ trong từng thời kỳ được xác định theo nguyên tắc đảm bảo Quỹ có nguồn thu để tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn vốn và phát triển vốn. Trong từng thời kỳ, căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất quy định tại khoản này, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ.

b) Mức cho vay gián tiếp đối với mỗi dự án tối đa không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

c) Thời hạn cho vay gián tiếp được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án nhưng tối đa không quá 07 năm.

d) Phí cho vay gián tiếp là khoản tiền Quỹ phải trả cho ngân hàng để thực hiện cho vay do hai bên thỏa thuận. Hội đồng Quản lý Quỹ quy định mức phí tối đa theo từng lĩnh vực và từng thời kỳ.

4. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỎA THUẬN CHO VAY GIÁN TIẾP

a) Hồ sơ doanh nghiệp đề nghị vay vốn gồm có: Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp; Hồ sơ dự án của doanh nghiệp và các văn bản, tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14 Điều lệ Quỹ.

b) Hồ sơ ngân hàng đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp gồm có: Giấy đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng; Các văn bản, tài liệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều Điều 19 Điều lệ Quỹ và các tài liệu khác có liên quan.

c) Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại điểm giao dịch của ngân hàng hoặc qua bưu điện hoặc qua mạng điện tử..

d) Ngân hàng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn, thẩm định, ra quyết định cho vay đối với doanh nghiệp và gửi hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp tại trụ sở của Quỹ hoặc qua bưu điện hoặc qua mạng điện tử (nếu có). Trường hợp từ chối cho vay, ngân hàng có văn bản thông báo cho doanh nghiệp về lý do từ chối.

đ) Quỹ tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp và quyết định chuyển vốn cho ngân hàng để thực hiện cho vay gián tiếp. Trường hợp cần thiết, Quỹ thuê chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để tư vấn cho Quỹ về hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp. Trường hợp từ chối chuyển vốn, Quỹ có văn bản thông báo cho ngân hàng về lý do từ chối.

e) Ngân hàng có trách nhiệm ban hành quy trình thẩm định, ra quyết định cho vay gián tiếp đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

g) Quỹ có trách nhiệm ban hành quy trình đánh giá, thời hạn giải quyết công việc, ra quyết định chuyển vốn cho vay gián tiếp theo nguyên tắc đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan trong quá trình cho vay gián tiếp.

h) Thỏa thuận cho vay gián tiếp giữa Quỹ và ngân hàng phải được lập thành văn bản, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều lệ này và gồm các nội dung cơ bản sau: Thông tin về pháp nhân của Quỹ và ngân hàng, địa điểm, thời điểm ký thỏa thuận; Các thỏa thuận về số tiền cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn cho vay, đồng tiền cho vay, lãi suất cho vay, nhận vốn vay, hoàn trả vốn, thu hồi lãi, gốc cho vay, chuyển nợ quá hạn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hiệu lực của thỏa thuận cho vay gián tiếp; Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bên trong quá trình thực hiện cho vay gián tiếp; cách thức giải quyết tranh chấp, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và các thỏa thuận khác theo yêu cầu quản lý của Quỹ; Ngoài các nội dung quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật có liên quan.

i) Thỏa thuận cho vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp phải được lập thành văn bản và phù hợp với thỏa thuận cho vay gián tiếp giữa Quỹ và ngân hàng theo quy định tại khoản 8 Điều này.

Đối với chương trình cho vay trực tiếp và các các thông tin chi tiết của hoạt động vay vốn ưu đãi của Quỹ xin hãy xem tại quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 Ban hành điều lệ và hoạt động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP