Cho vay trực tiếp:

Đối tượng: Các doanh nghiệp thực hiện các dự án.

 • Chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ được khuyến khích chuyển giao quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ;
 • Chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm mới và thương mại hóa sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngành công nghiệp công nghệ cao đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
 • Đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm công nghiệp thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển để gia nhập chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị;
 • Triển khai thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết tại các sàn giao dịch công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị, sự kiện kết nối cung cầu công nghệ và ngày hội khởi nghiệp quốc gia;
 • đ) Cải tiến, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, mở rộng sản xuất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
 • Các hoạt động đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia, các doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa;
 • Tiếp nhận chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và đặc biệt là thương mại hóa công nghệ sau khi được phát triển trong Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác.

Cho vay gián tiếp.

Nguyên tắc cho vay gián tiếp:

 • Quỹ lựa chọn một số ngân hàng thương mại để ký thỏa thuận cho vay gián tiếp. Ngân hàng thương mại tiếp nhận vốn từ Quỹ theo quy định pháp luật đối với hoạt động vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính;
 • Ngân hàng thương mại tự thẩm định, quyết định cho vay đối với doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm rủi ro về quyết định cho vay;
 • Ngân hàng thương mại thực hiện việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với hoạt động cho vay gián tiếp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng;
 • Ngân hàng chịu trách nhiệm trả đầy đủ nợ gốc và lãi cho vay gián tiếp cho Quỹ đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ.

Các thông tin chi tiết xin hãy xem tại quyết định số … điều lệ và hoạt động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.