Bảo lãnh để vay vốn

 

Cam kết của Quỹ bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ trả nợ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trả nợ vay

Đối tượng, nội dung, tiêu chí và điều kiện bảo lãnh để vay vốn:

  • Đối tượng được cấp bảo lãnh để vay vốn, bao gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư thương mại hóa công nghệ sau khi được phát triển trong Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác phục vụ các chương trình ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội.
  • Nội dung, tiêu chí bảo lãnh để vay vốn do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo từng thời kỳ trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Quỹ.

Các thông tin chi tiết xin hãy xem tại quyết định số … điều lệ và hoạt động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.