Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH ĐỂ VAY VỐN

Bảo lãnh để vay vốn là cam kết của Quỹ (bên bảo lãnh) với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ trả nợ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ trả nợ vay. Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho Quỹ số tiền đã được Quỹ trả nợ thay

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH ĐỂ VAY VỐN

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư thực hiện các dự án thương mại hóa công nghệ sau khi được phát triển trong Chương trình sản phẩm quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác phục vụ các chương trình ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội.

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẢO LÃNH VÀ VAY VỐN

a) Thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại mục 1 khoản 2 Điều 23 Điều lệ Quỹ (mục 1 nêu trên);

b) Có dự án với mục tiêu, nội dung, hồ sơ công nghệ và sản phẩm cụ thể đáp ứng mục đích hoạt động của Quỹ quy định tại Điều 3 Điều lệ Quỹ;

c) Đủ nguồn lực để thực hiện dự án;

d) Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% vốn đầu tư tham gia dự án tại thời điểm Quỹ thẩm định để xem xét cấp bảo lãnh để vay vốn;

đ) Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, chủ đầu tư không có các khoản nợ thuế từ 01 năm trở lên theo Luật Quản lý thuế và nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

3. MỨC BẢO LÃNH ĐỂ VAY VỐN

a) Quỹ bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay của chủ đầu tư tại ngân hàng nhưng tối đa không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án.

b) Phí bảo lãnh để vay vốn được tính trên số tiền vay (gốc và lãi) được bảo lãnh.

4. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

a) Hồ sơ đề nghị bảo lãnh để vay vốn gồm có: Giấy đề nghị bảo lãnh để vay vốn của chủ đầu tư; Các văn bản, tài liệu chứng minh chủ đầu tư (bên được bảo lãnh) có đủ các điều kiện được bảo lãnh để vay vốn theo quy định tại Điều 23 Điều lệ này và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Quỹ;

b) Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị bảo lãnh để vay vốn tại trụ sở của Quỹ hoặc qua bưu điện hoặc qua mạng điện tử;

c) Quỹ tiếp nhận, thẩm định tính đầy đủ của hồ sơ đề nghị bảo lãnh để vay vốn; thành lập Hội đồng xét duyệt để xem xét, ra quyết định cấp bảo lãnh để vay vốn. Trường hợp cần thiết, Quỹ thuê chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để tư vấn cho Quỹ về hồ sơ đề nghị bảo lãnh để vay vốn. Trường hợp từ chối, Quỹ có văn bản thông báo cho chủ đầu tư về lý do từ chối cấp bảo lãnh để vay vốn.

d) Quyết định bảo lãnh để vay vốn cho chủ đầu tư được thực hiện bằng văn bản dưới hình thức hợp đồng bảo lãnh để vay vốn giữa Quỹ, chủ đầu tư và bên nhận bảo lãnh. 

Các thông tin chi tiết xin hãy xem tại quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 Ban hành điều lệ và hoạt động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP