Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

I. THÔNG TIN CHUNG
Hội đồng Quản lý Quỹ bao gồm Chủ tịch và các ủy viên. Hội đồng có 05 đến 07 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ có nhiệm kỳ làm việc 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.
 
II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Danh sách thành viên hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Quyết định số 1381/QĐ-BKHCN ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN:
STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN MÔN
VỊ TRÍ
CƠ QUAN CÔNG TÁC
1 Trần Văn Tùng Quản lý KH&CN Chủ tịch Hội đồng Bộ KH&CN
2 Phan Hồng Sơn Quản lý KH&CN Ủy Viên thường trực  Bộ KH&CN
3 Hoàng Văn Phong Quản lý KH&CN Ủy Viên Chuyên gia độc lập
4 Nguyễn Đình Bình Quản lý KH&CN Ủy Viên Bộ KH&CN
5 Nguyễn Ngọc Bảo Tài chính – ngân hàng Ủy Viên Liên minh hợp tác xã Việt Nam
6 Nguyễn Quốc Khanh Quản trị doanh nghiệp Ủy Viên AA Corporation
7 Nguyễn Xuân Lợi Chế biến thực phẩm Ủy Viên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

  1. Quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, hàng năm của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội và khoa học – công nghệ của Nhà nước.

2. Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi có ý kiến thẩm định của Kiểm soát viên.

3. Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ nhu cầu điều chỉnh vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển công nghệ.

4. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể về hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ.

5. Quản lý, sử dụng vốn của Quỹ đúng mục đích, bảo đảm an toàn vốn điều lệ, phát triển vốn.

6. Quyết định ban hành các quy chế hoạt động của Quỹ.

7. Quyết định xét chọn, hỗ trợ tài chính, đình chỉ hỗ trợ tài chính hoặc thu hồi kinh phí đã hỗ trợ cho các nhiệm vụ, dự án theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

8. Quyết định phương án tổ chức bộ máy giúp việc của Quỹ theo quy định tại Điều lệ này; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, trả lương, thưởng, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các chế độ, chính sách đối với bộ máy giúp việc của Quỹ.

9. Quyết định phương án xây dựng, mua, bán, quản lý, sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.

10. Ban hành theo thẩm quyền các quy định cho hoạt động và quản lý Quỹ; thành lập hội đồng khoa học và công nghệ, thuê chuyên gia tư vấn độc lập để tư vấn xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án được hỗ trợ tài chính và các vấn đề liên quan khác.

11. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ.