Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông báo triển khai hoạt động cho vay năm 2022 từ nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trân trọng thông báo triển khai hoạt động cho vay năm 2022 từ nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Thông tin chi tiết:

Thông báo 328-TB-NATIF

PL05 – 6.1.a2- Mẫu Giấy đề nghị vay vốn DN gửi Quỹ

PL06 – 6.1.a3- Mẫu Thuyết minh dự án

Các thông báo khác