Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Về việc chưa tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày 29 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) thay thế Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011. Theo đó, Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn (sau đây gọi chung là hỗ trợ tài chính) cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Để thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ mới nêu trên, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đang chỉ đạo Quỹ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản, thông tư hướng dẫn để triển khai thực hiện Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg; đồng thời làm việc với các Bộ, Ngành có liên quan về việc nhanh chóng cấp vốn điều lệ cho Quỹ hoạt động theo quy định tại Quyết định 04/2021/QĐ-TTg.

Do vậy, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia xin thông báo: Quỹ chưa tiếp nhận các hồ sơ đề xuất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc hỗ trợ tài chính từ Quỹ để thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Ngay sau khi có hành lang pháp lý đầy đủ và được cấp vốn điều lệ, Quỹ sẽ thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện truyền thông đại chúng theo đúng quy định.

Quỹ trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và chủ động thực hiện. Nếu cần có thêm thông tin, đề nghị Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên hệ với Quỹ theo địa chỉ: Văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ (số 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 02439437130).

 

Các thông báo khác