Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022

Ngày 13/01/2023, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022. Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc Cơ quan Điều hành cùng toàn thể viên chức, người lao động của Quỹ, đồng chí Nguyễn Đình Bình – Giám đốc Quỹ và đồng chí Chử Đức Hoàng – Chủ tịch Công đoàn Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia chủ trì Hội  nghị.

Thay mặt toàn thể Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Bình đã có báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Điều hành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia năm 2022. Theo đó, Cơ quan Điều hành Quỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quán triệt mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Quỹ về phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Cơ quan Điều hành và các đơn vị thuộc Quỹ. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; bên cạnh đó chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của người đứng đầu, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của Quỹ. Trong năm vừa qua, Quỹ đã thực hiện tốt việc dân chủ trong nội bộ đơn vị thông qua nêu cao trách nhiệm của Giám đốc Quỹ và toàn thể người quản lý, viên chức và người lao động đang làm việc tại Quỹ. Đồng thời, thực hiện dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Quỹ; công khai, dân chủ những vấn đề theo quy định của pháp luật như chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng của Quỹ, kinh phí hoạt động, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm nhân sự, kê khai tài sản theo quy định…

Dù trải qua một năm đầy khó khăn về tình hình dịch bệnh, nguồn nhân lực, vốn điều lệ, nhất là về kinh phí hoạt động bộ máy và chế độ cho người lao động còn gặp nhiều hạn chế… nhưng Cơ quan Điều hành Quỹ đã cố gắng tốt nhất để để thực hiện các vấn đề dân chủ cho hoạt động của Quỹ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Chử Đức Hoàng đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia năm 2022. Trong năm vừa qua, Quỹ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về xây dựng các văn bản quản lý, điều hành các cấp, các hoạt động chuyên môn về tín dụng, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ vốn và các hoạt động hợp tác phát triển và truyền thông… Đồng thời, báo cáo cũng đánh giá các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của cán bộ viên chức và công đoàn cơ quan trong năm qua so với 2021, báo cáo cũng đề cập rõ trách nhiệm của Giám đốc Quỹ, Công đoàn và người quản lý, viên chức, người lao động. Phát huy những thành quả đã đạt được năm 2022, toàn thể người quản lý, viên chức và người lao động của Quỹ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Bình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 đã được bầu chọn ra gồm 3 viên chức có kinh nghiệm công tác và các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật…có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo chức năng quy định tại Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Hội nghị đã tiếp nhận và lắng nghe một số ý kiến đóng góp cho các báo cáo tổng kết và mong muốn Cơ quan Điều hành Quỹ có thể thực hiện và triển khai tốt hơn nữa các nhiệm vụ cũng như hỗ trợ thêm điều kiện công tác, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho viên chức, người lao động trong năm 2023. Toàn thể Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia năm 2022.

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 ra mắt

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Bình – Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ ghi nhận các ý kiến đóng góp và bày tỏ mong muốn trong năm 2023, Quỹ sẽ cố gắng hơn nữa trong việc triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, phát huy quy chế dân chủ trong hoạt động bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu chung theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ.

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất