Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm:

  • Hội đồng quản lý Quỹ.
  • Kiểm soát viên.
  • Giám đốc Quỹ.
  • Bộ máy giúp việc.

Thông tin chi tiết: (đang cập nhật…)