Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

HƠP TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP

Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) như Luật KH&CN số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn số 12/2016/TTLT-BKH&CN-BTC ngày 28/6/2016 (Thông tư liên tịch số 12) hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Đây là một trong những cơ chế chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của KH&CN tại các doanh nghiệp

Thông tin đang cập nhật…

ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP