Ban giám đốc

Giám đốc: Nguyễn Đình Bình
Email: ndbinh@most.gov.vn

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Phượng
Email: phuongnt@most.gov.vn

Văn phòng Quỹ


Điện thoại: 024.39437130
Fax: 024 39437130
Chánh văn phòng: Lê Thị Tuyết Ngà
Email: lttnga@most.gov.vn

Phòng Kế hoạch – Tài chính


Điện thoại: 024 3943 7129

Kế toán trưởng: Trịnh Mai Hương

Email: tmhuong@most.gov.vn

Phòng Thông tin – Phát triển


Điện thoại:  024.3943 7128

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tăng
Email: nvtang@most.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai
Email: ntmai@most.gov.vn

Phòng Tài trợ Dự án


Điện thoại: 024 36320770
Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Thịnh
Email: nqthinh@most.gov.vn

Phòng Tài trợ Đề tài, Hoạt động Đổi mới công nghệ


Điện thoại: 024 39437128
Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng): Chử Đức Hoàng
Email: hoangcd@most.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phùng Thu Nguyệt
Email:ptnguyet@most.gov.vn

Phòng Tín dụng


Điện thoại: 024 39437128
Trưởng phòng: Phạm Quang Trí
Email: pqtri@most.gov.vn