Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023

Ngày 22/3/2024, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023. Hội nghị có sự tham gia của Chi ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, người lao động của Quỹ, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Ích – Phó Giám đốc phụ trách Quỹ và đồng chí Chử Đức Hoàng – Chủ tịch Công đoàn Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Thay mặt toàn thể Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Ích đã có báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo của Chi ủy và Ban Giám đốc Quỹ, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Quỹ đã triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quỹ và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Quỹ về phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Cơ quan Điều hành và các đơn vị thuộc Quỹ. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm vừa qua, Quỹ đã thực hiện tốt việc dân chủ trong nội bộ đơn vị thông qua nêu cao trách nhiệm của Ban Giám đốc Quỹ và toàn thể người quản lý, viên chức và người lao động đang làm việc tại Quỹ. Đồng thời, thực hiện dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Quỹ; công khai, dân chủ những vấn đề theo quy định của pháp luật như chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng của Quỹ, kinh phí hoạt động, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm nhân sự, kê khai tài sản theo quy định… Trong năm qua, do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thay đổi liên tục nên cũng ảnh hưởng rất lớn tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan điều hành Quỹ về thực hiện được giao… nhưng Cơ quan Điều hành Quỹ đã cố gắng thực hiện tốt các công việc được giao. Báo cáo đề cập rõ trách nhiệm của Giám đốc Quỹ, Công đoàn và người quản lý, viên chức, người lao động trong năm vừa qua. Phát huy những thành quả đã đạt được năm 2023, toàn thể người quản lý, viên chức và người lao động của Quỹ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Chử Đức Hoàng đã báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm vừa qua, Quỹ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về xây dựng các văn bản quản lý cụ thể ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, ban hành các quy chế, quy trình hoạt động các chức năng hoạt động của Quỹ. Bên cạnh đó, Quỹ cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội và Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong và Ký hợp đồng giao nhận vốn với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để cho vay các dự án. Tiếp nhận, rà soát  các dự án đủ điều kiện cho vay và tổ chức tuyên truyền giới thiệu chương trình hỗ trợ vốn. Trong cuộc họp, Đồng chí Chử Đức Hoàng cũng đã nêu các hoạt động cũng như thành tích đã đạt được của Công đoàn và Đoàn thanh niên. Đồng thời, báo cáo cũng đánh giá các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của cán bộ viên chức và công đoàn cơ quan trong năm vừa qua so với 2023.

Đồng chí Nguyễn Thế Ích, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ và Đồng chí Chử Đức Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Quỹ đồng chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trần Hồng Luy, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024. Ban thanh tra nhân dân đã phát huy được chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động cụ thể như Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan; Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; Giám sát hoạt động tuyển dụng người lao động, thi nâng ngạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo; Giám sát việc nâng lương định kỳ, xét lên lương trước hạn, cử đi công tác, đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; Giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính nội bộ và chăm lo đảm bảo đời sông cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị đã thảo luận và và lắng nghe một số ý kiến đóng góp cho các báo cáo tổng kết, ghi nhận những thành tích của các cán bộ công nhân viên chức và người lao động của Quỹ đặc biệt công tác của Công đoàn, Đoàn thanh niên và ban thanh tra nhân dân và mong muốn Cơ quan Điều hành Quỹ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và ban thanh tra nhân dân có thể thực hiện và triển khai tốt hơn nữa các nhiệm vụ cũng như hỗ trợ thêm điều kiện công tác, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho viên chức, người lao động trong năm 2024. Toàn thể Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia năm 2023.

Đại diện cán bộ, viên chức và người lao động Quỹ phát biểu góp ý tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Ích – Phó Giám đốc phụ trách Cơ quan Điều hành Quỹ ghi nhận các ý kiến đóng góp và bày tỏ mong muốn trong năm 2024, Quỹ sẽ cố gắng hơn nữa trong việc triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, phát huy quy chế dân chủ trong hoạt động bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu chung theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ.

Nguồn: BCH Công đoàn Quỹ

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất