Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Kính gửi các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Sau đây gọi là Nghị định số 45/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 22/5/2020.

Văn phòng Bộ xin gửi Nghị định số 45/2020/NĐ-CP để Quý đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện (Nghị định được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại mục Thông báo). Để đảm bảo chất lượng triển khai, Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, cụ thể:

1. Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đối với các thủ tục hành chính (TTHC) triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được Bộ trưởng phê quyệt tại Quyết định số 675/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2019; tuân thủ theo đúng quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

2. Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của đơn vị bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với Cổng Dịch vụ công của Bộ; rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh, các giải pháp xác minh thông tin để đảm bảo mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức cá nhân phù hợp với quy định tại các điều 7, 8 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

3.  Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử theo đúng các quy định tại Chương III Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; chủ động rà soát, đề xuất danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử hằng nưm; lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử để việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin cho Văn phòng Bộ (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, điện thoại: 024.3556.0628); email: kstthc@mostf.gov.vn) để phối hợp tháo gỡ vướng mắc hoặc báo cáo Lãnh đạo bộ xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Chi tiết:

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17696/trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-45-2020-nd-cp-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-.aspx

Add Your Comment