Thông báo Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2020 (ASPIRE 2020)

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được thông báo của Ban Thư ký APEC về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2020 (ASPIRE 2020) trong khuôn khổ hợp tác của Nhóm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo APEC (APEC PPSTI), cụ thể như sau:

1. Chủ đề Giải thưởng ASPIRE 2020: “Đa dạng sinh học vì một nền kinh tế thịnh vượng” (Biodiversity for a Prosperous Economy).

2. Mục đích của Giải thưởng:

– Tăng cường các mạng lưới khoa học và công nghệ quốc tế;

– Thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và cơ hội đầu tư đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc chia sẻ chính sách, đổi mới trong nghiên cứu và phát triển, công nghệ mới và chia sẻ vốn hiểu biết;

– Đẩy mạnh các liên kết cũng như hiệu quả giữa nghiên cứu và đổi mới.

3. Tiêu chuẩn ứng viên:

– Là công dân của các nền kinh tế thành viên APEC, tuổi dưới 40.

– Là các nhà khoa học trẻ tài năng, có những công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ tiêu biểu được công bố quốc tế; có những đóng góp tiêu biểu thúc đẩy quá trình đổi mới, có hoạt động hợp tác với các nhà khoa học từ các nền kinh tế thành viên APEC khác, có đóng góp tiêu biểu liên quan đến Chủ đề ASPIRE 2020: “Đa dạng sinh học vì một nền kinh tế thịnh vượng”.

4. Quy trình tuyển chọn: Mỗi nền kinh tế thành viên APEC sẽ đề cử 01 ứng viên tiêu biểu làm đại diện. Sau đó, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ tiến hành xếp hạng các ứng viên theo biểu mẫu xếp hạng thứ tự do Ban Thư ký APEC đưa ra. Ban Thư ký APEC sẽ tiến hành công tác tổng hợp và dự kiến sẽ hoàn tất công tác lựa chọn ứng viên đạt Giải thưởng dự kiến trước ngày 20/7/2020.

5. Yêu cầu về hồ sơ: Hồ sơ các ứng viên gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Hợp tác quốc tế) bao gồm:

– Công văn đề cử ứng viên có dấu đỏ của Cơ quan chủ quản;

– Bản Sơ yếu lý lịch Tiếng Anh và Tiếng Việt;

– Bản tóm tắt công trình nghiên cứu được công bố quốc tế trong các lĩnh vực liên quan đến chủ đề của Giải thưởng ASPIRE 2020 (Tiếng Anh và Tiếng Việt);

– Tờ khai thông tin ứng viên theo mẫu do Ban Thư ký APEC gửi (đính kèm theo Công văn);

– Thư đề cử ứng viên;

– Ảnh chụp của ứng viên (ảnh chụp phải lớn hơn 250*300 pixel).

Hồ sơ ứng viên hợp lệ gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Hợp tác quốc tế) trước ngày 09/5/2020 để tiến hành thủ tục cần thiết tiếp theo.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đ/c Bùi Thị Thu Lan,

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ,

Tel: 02439439192, Fax: 02439439987.

Email: btlan@most.gov.vn

Add Your Comment