Đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh
Đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh

Đổi mới công nghệ có vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang có tác động ngày một sâu rộng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)

LEARN MORE