Thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu chung thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) trong lĩnh vực Quản lý nguồn nước

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý nguồn nước thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP), cụ thể như sau: 1. Vấn đề ưu tiên: – Lĩnh vực nghiên cứu về Quản lý nguồn nước...

Read more